Najlepiej przegl膮daj uzywaj膮c:

Warning: Use of undefined constant id - assumed 'id' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /index.php on line 64

Warning: Use of undefined constant id - assumed 'id' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /index.php on line 66

Warning: Use of undefined constant id - assumed 'id' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /index.php on line 68
STATUT POLSKIEGO TOWARZYSTWA AIKIDO

Rozdzia艂 I Nazwa, teren dzia艂ania, siedziba i postanowienia og贸lne

搂1.

Stowarzyszenie nosi nazw臋 "Polskie Towarzystwo Aikido" zwane jest dalej "Stowarzyszeniem".

搂2.

Terenem dzialania Stowarzyszenia jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

搂3.

Stowarzyszenie jest zarejestrowanym stowarzyszeniem kultury fizycznej i posiada osobowo艣膰 prawn膮.

搂4.

Stowarzyszenie mo偶e przyst臋powa膰 do zwi膮zk贸w stowarzysze艅 kultury fizycznej.

搂5.

Stowarzyszenie opiera swoj膮 dzia艂alno艣膰 na pracy spo艂ecznej swoich cz艂onk贸w.

搂6.

Stowarzyszenie u偶ywa piecz臋ci, odznak i znak贸w organizacyjnych z zachowaniem obowi膮zuj膮cych przepis贸w.

Rozdzia艂 II Cele i formy dzia艂ania

搂7.

Celem Stowarzyszenia jest:

1. Organizowanie i uprawianie dalekowschodnich sztuk walki w zakresie stylu aikido.
2. Podnoszenie poziomu aikido oraz jego rozw贸j.
3. Propagowanie aktywnego wypoczynku oraz tworzenie warunk贸w do uprawiania aikido.
4. Prowadzenie dzia艂alno艣ci wychowawczej, kszta艂towanie w艂a艣ciwych postaw spo艂ecznych.
5. Dba艂o艣膰 o wysoki poziom szkolenia w obszarze sztuki walki aikido.
6. Reprezentowanie polskich adept贸w aikido zrzeszonych w Stowarzyszeniu w organizacjach na terenie Polski i za granic膮.
7. Promowanie kultur dalekiego wschodu a zw艂aszcza kultury japo艅skiej.
8. Szeroko zrozumiana profilaktyka patologii spo艂ecznych.
9. Organizowanie i tworzenie miejsc w celu prowadzenia zaj臋膰 z zakresu aikido i profilaktyki spo艂ecznej.
10. Wspieranie i troska o w艂a艣ciwy rozw贸j zdrowia fizycznego i psychicznego dzieci, m艂odzie偶y i os贸b doros艂ych.
11. Organizowanie i realizacja zaj臋膰 z og贸lnie poj臋tej samoobrony.


搂8.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1. Tworzenie swoim cz艂onkom warunk贸w do zaspokajania zainteresowa艅 sztuk膮 aikido i umo偶liwienie im uczestnictwa we wszystkich formach dzia艂alno艣ci Stowarzyszenia.
2. Organizowanie sta偶y oraz oboz贸w szkoleniowych.
3. Organizowanie sesji egzaminacyjnych.
4. Ustalanie program贸w szkolenia i nadzorowanie jego przebiegu oraz wydawanie stosownych certyfikat贸w.


Rozdzia艂 III Cz艂onkowie, ich prawa i obowi膮zki.

搂9.

Cz艂onkami Stowarzyszenia mog膮 by膰 obywatele polscy i innych kraj贸w bez wzgl臋du na miejsce zamieszkania.
Cz艂onkiem Stowarzyszenia mo偶e by膰:

1. Osoba pe艂noletnia.
2. Osoba ma艂oletnia - od 12 roku 偶ycia za zgod膮 rodzic贸w lub opiekun贸w prawnych, przy czym zaj臋cia os贸b mi臋dzy 12 a 14 rokiem 偶ycia maj膮 charakter og贸lnorozwojowy i rekreacyjny.


搂10.

Przyj臋cie w poczet cz艂onk贸w Stowarzyszenia nast臋puje na podstawie z艂o偶enia przez kandydata pisemnej deklaracji cz艂onkowskiej.

搂11.

Cz艂onkowie Stowarzyszenia maja prawo:

1. Uczestniczy膰 w Walnym Zebraniu Stowarzyszenia z g艂osem stanowi膮cym wraz z biernym i czynnym prawem wyborczym.
2. Bra膰 udzia艂 w imprezach organizowanych przez stowarzyszenie, u偶ywa膰 jego barw i symboli.
3. Zg艂asza膰 postulaty i wnioski wobec w艂adz Stowarzyszenia.
4. korzysta膰 z obiekt贸w, urz膮dze艅 i sprz臋tu Stowarzyszenia zgodnie z regulaminem opracowanym i zatwierdzonym przez w艂adze Stowarzyszenia.
5. Korzysta膰 z innych uprawnie艅 wynikaj膮cych z dzia艂alno艣ci Stowarzyszenia.


搂12.

Cz艂onkowie Stowarzyszenia osoby ma艂oletnie nie posiadaj膮 praw wyborczych do w艂adz Stowarzyszenia i prawa do udzia艂u w g艂osowaniu nad uchwa艂ami.

搂13.

Cz艂onkowie Stowarzyszenia maj膮 obowi膮zek:

1. Przestrzegania postanowie艅 Statutu, regulamin贸w oraz uchwa艂 w艂adz Stowarzyszenia.
2. Czynnego i aktywnego udzia艂u w dzia艂alno艣ci Stowarzyszenia.
3. Przestrzegania zasad (etykiety i bezpiecze艅stwa) uprawiania sztuk walki.
4. Regularnego op艂acania sk艂adek cz艂onkowskich.


搂14.

Cz艂onkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:

1. Wyst膮pienia cz艂onka zg艂oszonego na pi艣mie.
2. Skre艣lenie uchwa艂膮 Zarz膮du z listy cz艂onk贸w Stowarzyszenia z powodu nieop艂acenia sk艂adek cz艂onkowskich przez okres 1 roku.
3. Wykluczenie uchwa艂膮 Zarz膮du za dzia艂anie na szkod臋 Stowarzyszenia.
4. 娄mier膰 cz艂onka.
5. Rozwi膮zanie Stowarzyszenia.


搂15.

W艂adzami stowarzyszenia s膮:

1. Walne Zebranie cz艂onk贸w Stowarzyszenia.
2. Zarz膮d Stowarzyszenia.
3. Komisja Rewizyjna.


Kadencja w艂adz Stowarzyszenia trwa 4 lata, ich wyb贸r odbywa si臋 w g艂osowaniu tajnym. O ile dalsze postanowienia Statutu nie stanowi膮 inaczej uchwa艂y w艂adz Stowarzyszenia zapadaj膮 zwyk艂膮 wi臋kszo艣ci膮 g艂os贸w w obecno艣ci 1 liczby os贸b uprawnionych do g艂osowania.

搂16.

W przypadku powstania wakatu we w艂adzach Stowarzyszenia, w艂adzom tym przys艂uguje prawo kooptacji, z tym, 偶e liczba cz艂onk贸w dokooptowanych nie mo偶e przekracza膰 1/3 og贸lnej liczby cz艂onk贸w danej w艂adzy pochodz膮cej z wyboru.

搂17.

1. Najwy偶sz膮 w艂adz膮 Stowarzyszenia jest walne Zebranie, kt贸re mo偶e by膰 zwo艂ane w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym.
2. Walne Zebranie zwyczajne zwo艂ane jest przez Zarz膮d Stowarzyszenia raz w roku, natomiast zgromadzenia sprawozdawczo - wyborcze raz na 4 lata.


搂18.

O terminie, miejscu, czasie oraz o porz膮dku Walnego Zebrania Zarz膮du powiadamia cz艂onk贸w nie p贸录niej ni偶 na 30 dni przed terminem zebrania. Powiadomienie nast臋puje w formie pisemnej. Pismo z powiadomieniem dor臋cza si臋 pod wskazany przez cz艂onka adres.

搂19.

Uchwa艂y Walnego Zebrania zapadaj膮 wi臋kszo艣ci膮 g艂os贸w przy obecno艣ci co najmniej 1 og贸lnej liczby cz艂onk贸w w pierwszym terminie, lub przy obecno艣ci 1/3 og贸lnej liczby cz艂onk贸w w drugim terminie.

搂20.

Walne Zebranie nadzwyczajne mo偶e by膰 zwo艂ane:

1. Na podstawie uchwa艂y zarz膮du,
2. na wniosek komisji Rewizyjnej,
3. na wniosek co najmniej 1/3 og贸lnej liczby cz艂onk贸w Stowarzyszenia.


Walne Zebranie nadzwyczajne zwo艂ywane jest przez Zarz膮d w terminie 1 miesi膮ca od daty podj臋cia uchwa艂y lub z艂o偶enia wniosku i obraduje nad sprawami, dla kt贸rych zosta艂o zwo艂ane.

搂21.

Do kompetencji Walnego Zebrania nale偶y:

1. Uchwalenie kierunk贸w i programu dzia艂ania Stowarzyszenia.
2. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozda艅 w tym finansowych z dzia艂alno艣ci w艂adz Stowarzyszenia.
3. Udzielanie absolutorium Zarz膮dowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.
4. Wyb贸r Zarz膮du i Komisji Rewizyjnej.
5. Uchwalanie zmian Statutu Stowarzyszenia.
6. Podejmowanie uchwa艂 w sprawie rozwi膮zania Stowarzyszenia i przekazania jego maj膮tku.
7. Rozpatrywanie wniosk贸w zg艂oszonych przez Zarz膮d i cz艂onk贸w Stowarzyszenia.


搂22.

Zarz膮d sk艂ada si臋 z 4 - 6 os贸b wybranych przez Walne Zgromadzenie w tym: prezesa, v-ce prezesa, sekretarza i skarbnika.

搂23.

Do zakresu dzia艂ania Zarz膮du nale偶y:

1. Realizowanie uchwa艂 Walnego Zgromadzenia cz艂onk贸w Stowarzyszenia.
2. Kierowanie ca艂okszta艂tem dzia艂alno艣ci Stowarzyszenia.
3. Reprezentowaniem Stowarzyszenia na zewn膮trz.
4. Przygotowanie projektu bud偶etu.
5. Zarz膮dzanie maj膮tkiem i funduszami Stowarzyszenia.
6. Przyjmowanie nowych cz艂onk贸w oraz podejmowanie uchwa艂 w sprawie skre艣lenia czy wykluczenia cz艂onk贸w.
7. Wydawanie regulamin贸w wewn臋trznych.
8. Uchwalanie wysoko艣ci sk艂adek cz艂onkowskich.
9. Rozpatrywanie spor贸w powsta艂ych pomi臋dzy cz艂onkami Stowarzyszenia.


搂23A

Zarz膮d mo偶e powo艂a膰 Rad臋 Techniczn膮. W przypadku powo艂ania Rady Technicznej zarz膮d okre艣li jej sk艂ad oraz zakres dzia艂ania.

搂24.

Posiedzenie Zarz膮du Stowarzyszenia odbywaj膮 si臋 nie rzadziej ni偶 raz na trzy miesi臋ce. Uchwa艂y Zarz膮du zapadaj膮 zwyk艂膮 wi臋kszo艣ci膮 g艂os贸w przy obecno艣ci co najmniej 4 cz艂onk贸w Zarz膮du. W razie r贸wnej liczby g艂os贸w decyduje g艂os prezesa.

搂25.

Szczeg贸艂owy zakres, organizacj臋 i tryb pracy Zarz膮du okre艣la regulamin wydany przez Zarz膮d Stowarzyszenia uchwalony przez Walne Zebranie.

搂26.

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia sk艂ada si臋 z 3 cz艂onk贸w, spo艣r贸d kt贸rych wybiera si臋 przewodnicz膮cego, jego zast臋pc臋 i sekretarza.

搂27.

Do zakresu dzia艂alno艣ci Komisji Rewizyjnej nale偶y:

1. Kontrola ca艂okszta艂tu dzia艂alno艣ci Stowarzyszenia ze szczeg贸lnym uwzgl臋dnieniem gospodarki finansowej i materia艂owej - co najmniej raz w roku.
2. Wyst臋powanie do Zarz膮du z wnioskami wynikaj膮cymi z ustale艅 kontroli i 偶膮danie wyja艣nie艅 oraz usuni臋cie nieprawid艂owo艣ci.
3. Sk艂adanie Walnemu Zebraniu cz艂onk贸w Stowarzyszenia sprawozdania ze swej dzia艂alno艣ci i przedstawienie wniosk贸w w sprawie udzielenia absolutorium ust臋puj膮cemu zarz膮dowi.
4. Przewodnicz膮cy Komisji Rewizyjnej lub upowa偶niony przez niego cz艂onek mo偶e bra膰 udzia艂 w posiedzeniach Zarz膮du z g艂osem doradczym.


Rozdzia艂 IV Maj膮tek i fundusze Stowarzyszenia.

搂28.

Maj膮tek Stowarzyszenia stanowi膮:

1. Fundusze pozyskane z:
    a. Wp艂yw贸w ze sk艂adek
    b. dotacji, darowizn, zapis贸w, spadk贸w,
    c. innych wp艂yw贸w uzyskanych z dzia艂alno艣ci statutowej Stowarzyszenia prowadzonej zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami,
    d. wp艂yw贸w z maj膮tku ruchomego i nieruchomego.
2. 娄rodki trwa艂e i warto艣ci niematerialne i prawne.


搂29.

1. Do wa偶no艣ci o艣wiadcze艅 woli w zakresie praw i obowi膮zk贸w maj膮tkowych Stowarzyszenia wymagane jest wsp贸艂dzia艂anie trzech cz艂onk贸w Zarz膮du w tym prezesa lub vice prezesa, skarbnika i innego cz艂onka Zarz膮du.
2. Do wa偶no艣ci pism i dokument贸w wi膮偶膮cych Stowarzyszenie wymagane s膮 podpisy: prezesa lub vice prezesa oraz innego cz艂onka zarz膮du.


Rozdzia艂 V Zmiana statutu i rozwi膮zanie Stowarzyszenia.

搂30.

Uchwa艂臋 w sprawie zmiany statutu lub rozwi膮zania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie cz艂onk贸w Stowarzyszenia wi臋kszo艣ci膮 2/3 g艂os贸w przy obecno艣ci co najmniej 1/2 og贸lnej liczby cz艂onk贸w Stowarzyszenia.

搂31.

Uchwa艂a o rozwi膮zaniu Stowarzyszenia okre艣la spos贸b jego likwidacji oraz przeznaczenie maj膮tku Stowarzyszenia.

搂32.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem stosuje si臋 odpowiednio obowi膮zuj膮ce przepisy ustawy o kulturze fizycznej, prawa o stowarzyszeniach i regulaminu wewn臋trznego Stowarzyszenia.do g贸ry
© Bart艂omiej Fajer